Årsmöte 2010, 8 maj

Tid lördagen den 8:e maj 2010 kl 12:30

Plats: i Solna, på Hagalunds gata 35 BV

Verksamhetsberättelse 2009 (PDF-dokument)

Dagordning

 • Mötets öppnande
 • Dagens gästföreläsare
 • Val av mötesfunktionärer
  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Protokollsjusterare
 • Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Verksamhets och ekonomisk berättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Verksamhetsplan och budjet för 2010
 • Fastställande av årsavgift
 • Motioner och styrelsens förslag
 • Beslut av antal styrelseledamöter
 • Val av styrelse
 • Val av revisorer och revisorsuppleant
 • Val av valberedning (tre ledamöter varav en sammankallande)
 • Övriga frågor
 • Charlie Buyondo berättar om Fistula sjukhuset i Eritrea
 • Avslutning

Lättar lunch serveras kl 12:30